Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING EN/OF TERUGKOOP VAN ELEKTRICITEIT EN/OF AARDGAS (ELEXYS NV)

Artikel 1. BEGRIPPEN

Voor zover er in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, hebben de begrippen in de Overeenkomst een identieke betekenis als deze gedefinieerd in de regelgeving en technische reglementen en haar uitvoeringsbesluiten die van toepassing zijn in het Gewest waar de levering gebeurt, en het Technisch Reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en /of gas en de toegang ertoe. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Aansluitingscontract: de Overeenkomst of het reglement afgesloten tussen de Netbeheerder en een Netgebruiker dat de wederzijdse rechten en verplichtingen aangaande een bepaalde aansluiting bepaalt, daarin begrepen de relevante technische bepalingen.

Algemene Voorwaarden: huidige begrippen en voorwaarden, als onderdeel van de Overeenkomst.

Afnamepunt: het fysische punt waar elektriciteit of aardgas door de Klant kan worden afgenomen uit het net. Het afnamepunt wordt in de Overeenkomst geïdentificeerd door een aansluitingsadres, een uniek European Article Number (EAN) code en/of een GLN (Global Location Number)

Injectiepunt: het fysische punt waar elektriciteit door de Klant kan worden geïnjecteerd in het net. Het injectiepunt wordt in de Overeenkomst geïdentificeerd door een aansluitingsadres, een uniek European Article Number (EAN) code en/of een GLN (Global Location Number)

Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen die een leveringsovereenkomst en/of terugkoopovereenkomst van elektriciteit en/of gas aangaan of wensen aan te gaan met Elexys NV

Evenwichtsverantwoordelijke: de toegangsverantwoordelijke of evenwichtsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in het toepasselijke technisch reglement, die verantwoordelijk is voor het evenwicht, gemeten op kwartuurbasis, voor het geheel van de aan hem toegewezen afnames en injecties van elektriciteit binnen de Belgische regelzone.

Leverancier: Elexys NV, met maatschappelijke zetel te Kleine Tapuitstraat 18, 8540 Deerlijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0824.304.218 of elke hiermee verbonden onderneming en houder van een leveringsvergunning voor elektriciteit en aardgas.

Levering: de injectie van vermogen of gas op het net van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas.

Netwerk of net: de in België gelegen distributienetwerken voor elektriciteit en/of gas en het transmissie- en vervoersnetwerk.

Netbeheerder: de beheerder(s) van het nationaal, regionaal of lokaal net voor de transmissie en/of distributie van elektriciteit en/of het vervoer en/of distributie van gas.

Normale Uren: de normale uren (ook Piek of Peak Uren genoemd) zoals bepaald door de desbetreffende Netbeheerder van het Afname- of Injectiepunt.

Overeenkomst: de gehele geschreven Overeenkomst gesloten tussen de Partijen aangaande de levering van elektriciteit en/of gas en, in voorkomend geval, terugkoop van elektriciteit, zijnde deze Bijzondere Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden in annex, en eventuele annexen van deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden.

Site(s): de Site(s) zoals vermeld in de Overeenkomst

Stille Uren: de stille uren (ook Dal of Off-Peak Uren genoemd) zoals bepaald door de desbetreffende Netbeheerder van het Afname- of Injectiepunt.

Strategische Reserve: het mechanisme zoals voorzien in Hoofdstuk IIbis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals uitgevoerd door de Werkingsregels van Elia voor de strategische reserve.

Technisch Reglement: één of alle technische reglementen aangaande (toegang tot) het transmissienet, het vervoersnet en/of de distributienetwerken voor elektriciteit en/of gas in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Terugkoop: de transactie waarbij de Leverancier de door de Klant geproduceerde en op het net geïnjecteerde elektriciteit afneemt.

Toegangscontract: het contract of reglement tussen toegangshouder en netbeheerder dat de toegang tot het elektriciteitsnet of aardgasnet regelt.
 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

De Algemene Voorwaarden van Elexys zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de Klant en Elexys.

Bij tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden primeert hetgeen bepaald is in de Overeenkomst.

Mondelinge toezeggingen binden Elexys niet, behoudens nadat Elexys deze toezeggingen schriftelijk bevestigd heeft.

 

Artikel 3. VERBINTENISSEN VAN DE KLANT

3.1  Aansluitingscontract

De Klant zal voor de start van de levering of terugkoop (een) Aansluitingsovereenkomst(en) aangaan met de Netbeheerder, waarbij de Aansluitingsovereenkomst(en) niet geschorst, opgezegd, beëindigd of ontbonden zal (zullen) worden zolang de Overeenkomst tussen Elexys en Klant niet is beëindigd.

De Klant zal desgevraagd een afschrift van de Aansluitingsovereenkomst(en) aan Elexys voorleggen.

De Klant draagt zorg voor de naleving van alle voorwaarden en bepaling van de Aansluitingsovereenkomst en verbindt zicht ertoe, gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst, over een elektrische installatie te beschikken die voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.

3.2  Afname/terugkoop van elektriciteit en aardgas

De Klant verbindt er zich toe elektriciteit en/of aardgas van de Leverancier af te nemen en/of terug te kopen op de afname/injectie punten vermeld in de Overeenkomst.
De Klant verbindt er zich toe om de Leverancier aan te duiden als zijn Leverancier van elektriciteit en/of aardgas ten aanzien van de netbeheerder(s).
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de Overeenkomst op de afgesproken datum kan aanvangen en vrijwaart de Leverancier tegen alle eventuele vorderingen of vertragingen van de vorige Leverancier.

3.3  Informatie omtrent wijziging van de afname van elektriciteit en aardgas

De Klant zal de Leverancier binnen de 10 dagen en kosteloos de nodige informatie verstrekken omtrent alle gebeurtenissen die een invloed hebben of van belang zijn op de afname van elektriciteit en/of aardgas waaronder en niet limitatief:

  • De door de Klant vastgestelde gebreken, schade en onregelmatigheden aan de meetinrichting
  • De door de Klant voorziene afwijkingen van het jaarverbruik en/of verbruiksprofiel zoals bepaald in de Overeenkomst
  • Elke geplande en ongeplande wijziging in de bedrijfsvoering die een impact hebben op de verbruiken zoals bepaald in de Overeenkomst. Onder geplande wijzigingen in de bedrijfsvoering wordt verstaan wijzigingen in de bedrijfsvoering ten gevolge van onderhoud en significante wijzigingen in de productie. Onder ongeplande wijzigingen in de bedrijfsvoering worden verstaan wijzigingen in de bedrijfsvoering als gevolg van storingen en calamiteiten.
  • Alle relevante gegevens of wijzigingen van de aansluitingen opgenomen in de Overeenkomst

Indien Klant de benodigde informatie niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig, aan Elexys aanlevert, zal Elexys de evenwichtsverantwoordelijkheid zo goed als zij mogelijk acht uitvoeren en indien nodig op basis van schattingen. Elexys is gerechtigd om in dat geval de eventuele onbalans die voortvloeit uit een onjuiste schatting als gevolg van het ontbreken van de benodigde gegevens, dan wel als gevolg van onjuiste gegevens door te rekenen aan Klant. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Klant

De Klant zal geen overeenkomsten voor onderbreekbaarheid of valorisatie van energieflexibiliteit afsluiten met de netbeheerder of eender welke andere partij zonder daarvan de Leverancier hiervan op de hoogte te stellen.
 
De Klant zal geen nieuwe of bijkomende installaties voor de productie van energie in dienst nemen gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

3.4  Informatie omtrent sluiting van sites

In geval van een gedeeltelijke of volledige sluiting van (een) Site(s), of een gedeeltelijke of volledige overdracht van het vruchtgebruik, dan wel van de volle eigendom van (een) Site(s), zullen Elexys en de Klant in gezamenlijk overleg bepalen welke aanpassingen er aan de Overeenkomst moeten gemaakt worden, onder meer met betrekking tot de overdracht van de Overeenkomst aan een eventuele overnemer/rechtverkrijgende evenals de gebruiksvoorwaarden en de prijs.
In het geval dat de Overeenkomst beëindigd wordt ten gevolge van de overdracht of sluiting van de Site door de Klant, zal deze aan Elexys een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan alle kosten opgelopen door Elexys met betrekking tot de beleggingen gedaan door Elexys voor de Klant onder de Overeenkomst in het kader van de capaciteitsboeking en/of het afwikkelen van de posities (die het werkelijke verbruik van de Klant kunnen overschrijden).

 

Artikel 4: VERBINTENISSEN VAN DE LEVERANCIER

4.1  Levering

De Leverancier is verantwoordelijk voor de levering van elektriciteit en/of aardgas op de afnamepunten opgenomen in de Overeenkomst en dit vanaf het ogenblik dat de Leverancier in het toegangsregister van de bevoegde netbeheerder(s) is geregistreerd.

4.2  Evenwichtsverantwoordelijkheid

De Leverancier zal, tenzij anders overeengekomen, optreden als evenwichtsverantwoordelijke voor de afnamepunten opgenomen in de Overeenkomst of deze laten vervullen door een door haar aangeduide derde.
 

Artikel 5: PRIJSBEPALINGEN, KOSTEN EN TOESLAGEN

De prijzen vermeld in de Overeenkomst zijn exclusief de belasting op toegevoegde waarde, de geldende nettarieven en de toeslagen. Toeslagen worden bepaald door de verantwoordelijke netbeheerder, overheid of reguleringsinstantie en omvatten alle accijnzen, belastingen, heffingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, verplichtingen en lasten die worden opgelegd door een bevoegde overheid. Ze kunnen betrekking hebben op injectie, transmissie, distributie, aansluiting, toegang, levering, afname, evenwichtsverantwoordelijkheid en meting van elektriciteit of aardgas. De toeslagen zijn steeds ten laste van de Klant. Elke wijziging in de toeslagen zal transparant aangerekend worden aan de Klant. Elexys behoudt zich het recht om wijzigingen van de toeslagen retroactief recht te zetten. Wijzigingen in de toeslagen kunnen nooit een grond voor beëindiging van de Overeenkomst zijn.

Kosten die voortvloeien uit de toepassing van de Strategische Reserve of de kosten die niet gerelateerd zijn aan de evenwichtsverantwoordelijkheid zoals de kosten en onbalanskosten die voortvloeien uit een abnormale werking van de markt waarbij de handel op de Belgische elektriciteitsbeurs (Belpex) wordt geschorst of onmogelijk gemaakt, zijn nooit inbegrepen in de prijs.

In geval van terugkoop van elektriciteit is Elexys de producent een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in de Overeenkomst.
 

Artikel 6: FACTURATIE EN BETALINGSMODALITEITEN

6.1  Meetgegevens

De Klant draagt er zorg voor dat alle door Elexys gevraagde gegevens die benodigd zijn voor de levering (waaronder vestigingsadres, hoeveelheid benodigde elektriciteit en/of gas, meetfrequentie, EAN-code) correct en tijdig worden aangeleverd aan Elexys.

De meetinrichting(en) dient (dienen) te voldoen aan de eisen gesteld in het Technisch Reglement en eventueel aanvullende voorwaarden die door de Netbeheerder worden opgelegd. De Klant garandeert dat de meetinrichting aan deze voorwaarden voldoet.

De Klant geeft, voor de afnamepunten opgenomen in de Overeenkomst, een mandaat aan de Leverancier om in zijn naam zijn verbruiksgegevens van de laatste 36 maand op te vragen bij de netbeheerder.

De bevoegde Netbeheerder stelt alle meetgegevens conform het Technische Reglement beschikbaar aan Elexys voor facturatiedoeleinden. Indien de Leverancier niet tijdig beschikt over de meetgegevens of indien tijdens de opname of het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, dan mag de Leverancier de hoeveelheid afgenomen elektriciteit of aardgas of hoeveelheid geproduceerde/geïnjecteerde elektriciteit over de betrokken periode inschatten. Na ontvangst van de definitieve meetgegevens van de netbeheerder zal de Leverancier een correctie doorvoeren.

Voor jaarlijks opgenomen afnamepunten zal de Leverancier tussentijdse facturen sturen naar de Klant waarbij het bedrag van de voorschotten berekend zal worden aan de hand van de historische verbruiken van de Klant. Indien er geen historische verbruiksgegevens van de Klant beschikbaar zijn zal de Leverancier het bedrag van de voorschotten in overleg met de Klant bepalen.

De Klant mag geen handelingen verrichten of doen verrichten, waardoor de omvang van de afnames, injecties, producties en verbruiken niet of niet correct kan worden vastgesteld, dan wel een situatie scheppen waardoor het normaal functioneren van de meetinrichting wordt verhinderd of de tarievenregeling van Elexys niet correct kan worden toegepast.

De Klant is aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/of tijdig aanleveren van bedoelde gegevens dan wel wijzigingen in die gegevens. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de prijsberekening, die werd gebaseerd op onjuiste aangeleverde gegevens, aan te passen op basis van de juiste gegevens.

Bij twijfel over de juistheid van de meting zijn zowel de Klant als Elexys gerechtigd een onderzoek van de meetinrichting te verzoeken. Alle niet door de Netbeheerder gedragen kosten van dit onderzoek worden, overeenkomstig het Technisch Reglement, gedragen door de Klant. Als het onderzoek uitwijst dat de afwijking groter is dan toegestaan binnen de geldende norm, zal Elexys de omvang van de werkelijke levering inschatten middels de uitkomst van het onderzoek. Een hercalculatie zal plaatsvinden over de periode dewelke de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van 24 maanden.
Als de omvang van de levering niet juist kan worden vastgesteld door toedoen van Klant en/of als aannemelijk is dat Klant zelf de onjuistheid van de registratie had kunnen constateren zal er een volledige hercalculatie plaatsvinden. Als het onderzoek uitwijst dat de afwijking gelijk of kleiner is en het verzoek tot dit onderzoek door Elexys gedaan is, zullen de kosten van het onderzoek door Elexys gedragen worden.

Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de juiste omvang van de levering, is Elexys bevoegd de omvang van de levering het desbetreffende tijdvak te schatten. Alle partijen kunnen in geval van twijfel aan juistheid van de verbruiksgegevens de meetinrichting laten onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt op kosten van de verzoeker, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling. Indien Elexys op een later tijdstip de correcte meetgegevens ter beschikking krijgt, heeft Elexys het recht om de werkelijk geleverde (of teruggenomen) elektriciteit en/of gas alsnog vast te stellen aan de hand van de correcte meetgegevens en dat in rekening te brengen, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling. Over het verschil met de nota’s die zijn gebaseerd op de schatting of herberekening zal geen rente verschuldigd zijn.
 

6.2  Betalingstermijn en modaliteiten

De betalingstermijn bedraagt 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden. De verplichting tot betaling wordt niet geannuleerd of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur. Facturen worden geacht te zijn aanvaard indien ze niet binnen de 15 dagen na verzending ervan uitdrukkelijk per aangetekend schrijven worden betwist met vermelding van de reden van betwisting. De Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen niet verrekenen met enig bedrag dat Elexys aan hem verschuldigd zou zijn.
Elexys zendt de facturen die betrekking hebben op de op basis van de Overeenkomst door Klant verschuldigde bedragen per e-mail naar het e-mailadres van de maatschappelijke zetel van Klant dan wel het e-mailadres dat genoemd is bij de ondergetekenden in de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De Klant is er aan gehouden elke wijziging van contactgegevens onmiddellijk te bezorgen aan Elexys.
De verrekening van de desgevallend door Klant geïnjecteerde en aan Elexys verkochte elektriciteit met de door Elexys geleverde elektriciteit gebeurt, op basis van de self-billing facturen zoals voorzien in de Bijzondere Voorwaarden voor levering en terugname van elektriciteit.

6.3  Rechtzettingen van facturen

De Leverancier heeft het recht om facturen recht te zetten tot 48 maanden na de betalingsdatum van de te corrigeren factuur. De Klant zal het onbetwiste deel van een verbruiksfactuur steeds betalen. Indien het betwiste deel van een factuur betaalbaar wordt bevonden, zijn verwijlintresten verschuldigd door de Klant vanaf de oorspronkelijke vervaldag van de factuur tot de laatste dag van betaling en dit overeenkomstig artikel 6.4

6.4  Verwijlintresten

Indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim.

Indien en van zodra de Klant in verzuim is, is hij tevens een nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd, evenals een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 25 euro. Onverminderd het recht van Elexys op vergoeding van kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

In geval van laattijdige betaling of een geweigerde bankdomiciliatie is Elexys gerechtigd om onmiddellijk administratieve kosten aan te rekenen voor het toezenden van extra facturen, duplicaten en/of herinneringsbrieven en e- mails. Deze administratieve kost bedraagt 5 euro voor brieven en e-mails en 20 euro voor aangetekende zendingen.

6.5  Waarborgen, garanties en vooruitbetalingen

Elexys kan, indien zij dit redelijk acht op basis van de financiële situatie of het betaalgedrag van de Klant, naar eigen keuze een bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling van facturen verlangen tot zekerheid van betaling van de op grond van de Overeenkomst of deze voorwaarden verschuldigde bedragen, waarvan de waarde hoogstens gelijk staat aan 6 maand de contractwaarde inclusief transport, distributie, taksen/heffingen en BTW.

Indien de Klant op vraag van Elexys binnen de 15 werkdagen, volgens keuze van Elexys, geen bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling zal uitvoeren, is Elexys gerechtigd om eenzijdig het contract te verbreken. Klant is rechtsgeldig verplicht om het geheel van de openstaande schuld tot de laatste dag van levering aan Elexys te betalen, vermeerderd met eventuele schadevergoeding opgelegd door Elexys.

Een waarborgsom zal worden terugbetaald zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet langer bestaat en in ieder geval zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog verschuldigd is.
 

Artikel 7: WANBETALING

Indien de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim.
Indien en van zodra de Klant in verzuim is, is hij een nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd, evenals een schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro. Onverminderd het recht van Elexys op vergoeding van kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning. De in artikel 7 genoemde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

Elexys kan ten aanzien van Klant nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade, ontstaan ten gevolge van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Elexys, haar werknemer(s), ondergeschikte(n) en/of niet- ondergeschikten, behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van Elexys. Elexys is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte, gevolg- en/of bedrijfsschade waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en tot vergoeding van immateriële schade. Klant zal Elexys vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, verband houdende met de verplichtingen van Elexys onder de Overeenkomst.

Elexys is voorts nooit aansprakelijk voor schade bij onderbreking, beperking of gebrek in de levering van elektriciteit en/of gas omwille van het niet of niet goed functioneren van (i) een installatie of aansluiting van Klant en/of van (ii) een net en/of enige andere technische voorschakel in de stroom- en/of gasvoorziening en/of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder.

Elexys kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door een tekortkoming in hoofde van de Netbeheerder, die de verantwoordelijkheid draagt voor het correct functioneren van de meetinrichting en de juistheid van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende (te nemen) handelingen.

Klant zal Elexys vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle schade en kosten die ontstaan ten gevolge van de niet- nakoming door Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden of enig onrechtmatig handelen door Klant jegens de Netbeheerder.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Elexys beperkt tot drie maal het gemiddelde maandfactuurbedrag voor de levering van de elektriciteit en/of gas aan de desbetreffende vestiging(en), zulks te allen tijde tot een maximum bedrag van € 100.000 per gebeurtenis.
 

Artikel 9. OVERMACHT

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te leven, zal deze partij de andere partij onmiddellijk van zodanige verhindering in kennis stellen. Voorts zal hij de andere partij op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die verband houden met de overmacht.

Onder overmacht wordt elke omstandigheid of gebeurtenis, of geheel van omstandigheden of gebeurtenissen, verstaan die de nakoming van de verbintenissen tussen de partijen in het kader van de Overeenkomst verhindert, en die niet aan de partij die beroep doet op overmacht is toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toegangsverantwoordelijken of andere derden waarvan Elexys afhankelijk is. Ook wordt uitdrukkelijk als overmacht aanzien de toepassing van de Strategische Reserve of elke vorm van netincident (black-out/brown-out) die de levering van de elektriciteit en/of gas aan de Klant onmogelijk maakt.

Elexys heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien een wettelijke of reglementaire aanpassing zou leiden tot een wezenlijke verzwaring van de contractuele verbintenissen en een belangrijk economisch onevenwicht veroorzaakt. In dit geval heeft Elexys het recht om de Overeenkomst aan te passen in de mate dat dit het evenwicht binnen de Overeenkomst herstelt (hardship clause).

Elexys heeft bovendien het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert slechts intreedt nadat Elexys haar verbintenis had moeten nakomen.

Onverminderd artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, is Elexys gerechtigd zich onder de Overeenkomst op overmacht te beroepen ingeval de afname door Klant wordt belemmerd ten gevolge van het niet of niet goed functioneren van een installatie of aansluiting van Klant en/of van net en/of enige andere technische voorschakel in de stroom- en/of gasvoorziening en/of van het ontbreken, onderbreken, of beëindigen van een aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder, dan wel iedere andere omstandigheid in het kader van de aansluiting en de distributie of enige andere technische schakel in de stroom en/of gasvoorziening. Een dergelijke belemmering blijft voor rekening en risico van Klant en laat een eventuele minimum afnameverplichting van Klant onverlet.

Gedurende de overmacht worden de verplichtingen van Elexys opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Elexys niet mogelijk is, een termijn van 3 maanden overschrijdt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Als overmacht wordt niet aanzien elke onmogelijkheid tot betaling of niet-betaling voortvloeiend uit de Overeenkomst, tenzij dit te wijten is aan een storing of panne van het algemene Belgische bankensysteem waarbij deze storing of panne binnen twee werkdagen is opgelost.
 

Artikel 10. ONTBINDING

Elke Partij heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij niet voldoet aan zijn contractuele verplichtingen en in gebreke blijft om deze tekortkoming recht te zetten binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling. Een contractuele verplichting is bijvoorbeeld (zonder daartoe beperkt te zijn):

  • Het naleven van de betalingsverplichtingen
  • De afname van elektriciteit en aardgas
  • Het voorleggen van de nodige bankgaranties of waarborgen
  • Het uitvoeren van de gevraagde voorafbetalingen
  • Het naleven van de duurtijd van de Overeenkomst

Indien de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere afnamepunten, en de inbreuk betreft één of meerdere afnamepunten, dan kan het contract gedeeltelijk worden ontbonden voor de betreffende afnamepunten

Elexys heeft het recht haar verplichtingen onder de Overeenkomst met de Klant op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien en vanaf het ogenblik waarop de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan.

De ontbinding van de Overeenkomst door Elexys, als gevolg van een contractuele wanprestatie van de Klant, zorgt ervoor dat alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en doet geen afbreuk aan het recht van Elexys om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen. Deze forfaitaire schadevergoeding zal minimaal gelijk zijn aan de totale factuurwaarde van drie maanden geschat verbruik van de betreffende afnamepunten. In alle gevallen kan een hoger bedrag worden gevorderd indien de geleden schade groter is dan de minimale forfaitaire schadevergoeding.

Indien Klant de Overeenkomst rechtmatig heeft opgezegd, maar er gebeurt geen ontkoppeling van de metering en de installatie per de datum en het tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt omwille van redenen buiten de wil van Elexys, zal Elexys Klant blijven voorzien in de onder de opgezegde Overeenkomst overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas dan wel, in het geval geen hoeveelheid was overeengekomen, van alle benodigde elektriciteit en/of gas, zulks tot het moment waarop de switch is doorgevoerd. De prijs van de hoeveelheid afgenomen elektriciteit en/of gas in deze periode is berekend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Overeenkomst vermeerderd met 10 euro per Megawattuur en waarbij de marktprijs overeenkomt met de gemiddelde Spotprijs van de maand (Belpex voor elektriciteit en TTF voor aardgas). In geval van terugname van elektriciteit zal Elexys de elektriciteit van Klant blijven afnemen tot de doorvoering van de switch, De prijs van de hoeveelheid teruggenomen elektriciteit in deze periode is berekend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de overeenkomst verminderd met 10 euro per Megawattuur en waarbij de marktprijs overeenkomt met de gemiddelde Spotprijs van de maand (Belpex).

Artikel 11. VOLMACHT

Klant machtigt Elexys om alle benodigde handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn om de verplichtingen die aan Elexys gesteld worden uit te (kunnen) voeren. Klant machtigt Elexys bovendien om informatie zoals (historische) verbruiksgegevens van het (de) aansluitingspunt(en) bij de Netbeheerder op te vragen en een verzoek tot Leveranciersswitch in te dienen ten behoeven van de Klant.
 

Artikel 12. OVERDRACHT - FAILLISSEMENT

Beide partijen kunnen dit contract overdragen aan een derde partij mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle contractspartijen. De overnemende partij zal alle verplichtingen van de Overeenkomst naleven. Ingeval van overdracht door de Klant heeft de Leverancier het recht de overnemende partij voorafgaandelijk een waarborg en/of voorafbetaling te vragen overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 6.5 of de overnemende partij te weigeren indien diens financiële, commerciële en technische situatie niet geschikt is om te kunnen voldoen aan het geheel van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Bij faillissement van één van de partijen zal de Overeenkomst automatisch stopgezet worden. De bedragen die op het moment van faillissement verschuldigd zijn worden onmiddellijk opeisbaar.

Ingeval van gerechtelijke reorganisatie worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en behoudt Elexys zich het recht voor om in de Leveringsovereenkomst met de Wet op de continuïteit der ondernemingen de Overeenkomst te beëindigen indien de facturen niet werden betaald binnen de 15 kalenderdagen nadat de Klant hiertoe schriftelijk in gebreke werd gesteld.
 

Artikel 13. GESCHILLEN

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen vallen onder de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken en de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Elexys.

De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
 

Artikel 14. VERTROUWELIJKHEID

Partijen bij de Overeenkomst zullen op geen enkele wijze, direct noch indirect, mondeling noch in geschrift noch anderszins gedurende de looptijd van de Overeenkomst of na het eindigen van de Overeenkomst informatie welke hen in het kader van de Overeenkomst en de hieraan verwante regelingen en afspraken aan derden, buiten genoemde partijen in de Overeenkomst, bekend maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartijen en voor behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Worden voor de toepassing van dit artikel niet als derde beschouwd: verzekeraars van partijen, netbeheerders, de bevoegde overheden, aangestelden die wegens hun functie toegang moeten hebben tot deze informatie, fiscale en juridische adviseurs, bedrijfsrevisoren. Dit artikel blijft in werking 5 jaar nadat het Contract een einde heeft genomen.
 

Artikel 15. GEWIJZIGD REGULEREND KADER

Indien een wijziging van de toepasselijke wetgeving en regulering van dien aard zou zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst ten opzichte van één of beide partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht, zullen partijen de Overeenkomst voor zover noodzakelijk aanpassen. Indien de voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, zullen partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe Overeenkomst. Een wijziging van het regulerend kader ontslaat geen enkele partij van haar verplichtingen onder dit contract.
 

Artikel 16. WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Elexys is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop zij aan Klant zijn medegedeeld in werking, tenzij in de mededeling een andere datum van inwerkingtreding is vermeld.

Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een dwingend rechtelijke regeling, heeft Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij Elexys een andere wijze en/of termijn van opzegging aanvaardt. Gedurende de termijn dat de Overeenkomst na opzegging ingevolge deze bepaling verder van kracht is, blijven deze Algemene Voorwaarden, ongewijzigd, op de Overeenkomst van toepassing.
 

Artikel 17. NIETIGHEID

De nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst brengt enkel de nietigheid van de bepaling mee, en niet die van de Overeenkomst. Deze nietige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die aanleunt bij de intentie van de partijen, waarbij deze zich ertoe verbinden hierover in goede trouw te zullen onderhandelen.
 

Artikel 18. SLOTBEPALINGEN

Deze voorwaarden liggen bij Elexys ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Het niet aandringen op de naleving van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten tussen de Partijen.
De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

We helpen u graag!

Is Elexys de energieleverancier voor uw bedrijf? Dat onderzoeken we graag boven een warme kop koffie. Geef ons een seintje om een afspraak vast te leggen. 

THINK

Door middel van een grondige analyse en evaluatie van uw energievraagstuk stippelt Elexys de meest efficiënte en voordelige oplossing voor uw bedrijf uit.

SMART

Elexys moedigt haar klanten aan om slim om te gaan met energie. Daarom bieden we via My Elexys een transparant overzicht van uw energieplan en de huidige marktprijzen.

ENERGY

Elexys ontfermt zich over energie in al haar facetten. Naast het leveren en aankopen van energie, leggen we ons toe op het delen van onze jarenlange expertise binnen de markt.